Vi xử lý – Chương 5 – GIAO TIẾP CỐNG SONG SONG

Nội Dung Tài Liệu Vi xử lý – Chương 5 – GIAO TIẾP CỐNG SONG SONG: Cổng song song gồm có 4 đường điều khiển, 5 đường trạng thái và 8 đường dữ liệu bao gồm 5 chế độ hoạt động: Chế độtương thích (compatibility), Chế độnibble, Chế độbyte, Chế độEPP (Enhanced Parallel Port), Chế độECP (Extended Capabilities Port),..

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Vi_Xu_Ly_5 - chuong 5 1 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*