Tổng hợp các bài tập Java cơ bản

Nội dung tài liệu tổng hợp các bài tập Java bao gồm:

– Các bài tập Java cơ bản:

 • In ra màn hình tất cả các hợp số < 100
 • In ra màn hình 15 số nguyên tố đầu tiên
 • In ra màn hình tất cả các số nguyên tố từ 1000 đến 2000
 • In ra màn hình các số < 100 và chia hết cho 3 va 7
 • In các số nằm giữa 1000 và 2000 đồng thời chia hết cho 3,5,7
 • In ra màn hình 5 số hoàn hảo đầu tiên (số hoàn hảo là số có tổng bằng các ước số của mình kể cả 1)
 • Trong các số tự nhiên <=100, hãy đếm xem có bao nhiêu số
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ (đã gán trước đó) tìm và in ra ước số nguyên tố nhỏ nhất của N
 • Cho số tự nhiên N > 1 bất kì ( da gan truoc do). In ra khai triên thành tích các số nguyên tô tính từ nhỏ đến lớn
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ (đã gán trước đó). In ra tất cả các ước số nguyên tố khác nhau của N
  – các bài tập về hàm và thủ tục:
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ. Tính tổng S= 1+ 1/(1+2)+ 1/(1+2+3) + … + 1/(1+2+3+…+N)
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ. Tính tổng S = 1 + 1/2! + 1/3! +…+ 1/N!
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ. Tính tổng S= 1 + 1/(1+2!) + 1/(1+2!+3!) +…+ 1/(1+2!+3!+…+N!)

– Bài tập về mảng:

 • Cho 1 dãy số tự nhiên, viết chương trình sắp xếp dãy này theo thứ tự giảm dẫn.
 • Cho 1 dãy số tự nhiên, in ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy này.
 • Cho 1 dãy số tự nhiên, tìm và in ra 1 giá trị min của dãy này và tất cả các chỉ số ứng với giá trị min này.
 • Cho 1 dãy số tự nhiên, tìm và in ra 1 giá trị max của dãy này và tất cả các chỉ số ứng với giá trị max này.

– Bài tập về xâu (chuỗi):
………………………….

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf BTjava_full 486 KB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*