Thể mệnh lệch

12/04/2019 Thoa Trần 0

Nội Dung Thể Mệnh Lệnh hay Mệnh Lệnh cách là một thể sai khiến, ra lệnh, hay yêu cầu người khác làm một điều gì.Vì […]

Cách dùng LIKE

11/04/2019 Thoa Trần 0

Nội Dung Cách dùng LIKE gồm có: – Cách dùng 1: like là động từ thường có nghĩa là thích. – Cách dùng 2: like […]