Những trường hợp không dùng “which”

Nội Dung Những trường hợp không dùng “which” gồm có:

1. Phía trước là “all, little, much, few, everything, none ” thì dùng “that” mà không dùng “which”.

2. Từ được thay thế phía trước vừa có người vừa có vật thì dùng “that” mà không dùng “which”.

3. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là tính từ ở cấp so sánh hơn nhất thì dùng “that” mà không dùng “which”.

4. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là số thứ tự thì dùng “that” mà không dùng “which”.

5. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là “the only, the very, the same, the right” thì dùng “that” mà không dùng “which”.

6.Từ được thay thế phía trước có định ngữ là “all, every, any, much, little, few, no” thì dùng “that” mà không dùng “which”.

7. Trong câu hỏi (Mệnh đề chính) mở đầu bằng “which” thì dùng “that” mà không dùng “which” làm từ nối.

8. Trong câu nhấn mạnh “It is … that …” thì dùng “that” mà không dùng “which” làm từ nối .

9. Trong câu dùng cấu trúc “such (the same) … as …” dùng từ nối “as” không dùng “which”.

10. Diễn tả ý “giống như…..”dùng từ nối “as” không dùng “which”.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*