Một số cấu trúc cầu khiến trong tiếng Anh

Nội Dung Một số cấu trúc cầu khiến trong tiếng Anh gồm có:

1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì

2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác

3. To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì

4. Đằng sau tân ngữ của “make” còn có thể dùng 1 tính từ: To make sb/sth + adj

5. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để cho ai, cho phép ai làm gì

6. To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gì

 

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*