Hiển thị đối tượng hai chiều – 2DViewing

Một số khái niệm Hiển thị đối tượng hai chiều:

 • Cửa sổ (window) là một vùng được chọn để hiển thị trong hệ tọa độ thế giới thực.
  Vùng quan sát (viewport) là vùng được chọn trên
  thiết bị hiển thị để các đối tượng ở trong cửa sổ ánh
  xạ vào.
 • Cửa sổ xác định cái gì được thấy trên thiết bị hiển
  thị, còn vùng quan sát xác định nơi nào nó sẽ được
  hiển thị.
 • Quá trình ánh xạ một vùng định nghĩa trong hệ tọa
  độ thế giới thực vào một vùng trong hệ tọa độ thiết
  bị được gọi là phép biến đổi hệ quan sát (viewing
  transformation).

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf 2DViewing 105 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*