Giáo trình SQL và PL/Sql

Nội dung Giáo trình SQL và PL/Sql bao gồm: các khái niệm trong SQL, các lệnh truy vấn SQL cơ bản, các lệnh truy vấn có diều kiện, các hàm áp dụng cho một dòng dữ liệu, biến RUNTIME, các hàm nhóm áp dụng cho lớn hơn hoặc bằng một dòng dữ liệu, hiển thị nội dung dữ liệu từ nhiều bảng, các lệnh truy vấn lồng nhau, tạo bảng,….

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf 3.Giao_trinh_SQL_va_PL_Sql 529 KB 1

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*