Giáo trình lập trình truyền thông

Nội dung giáo trình lập trình truyền thông: cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì?, phân loại cơ chế giao tiếp liên quá trình, mô hình tham khảo OSI, mạng TCP/IP, dịch vụ mạng, mô hình client-server, các kiểu kiến trúc chương trình, sơ lược về ngôn ngữ JAVA, Socket, xây dựng ứng dựng client-server với socket, socket dưới ngôn ngữ Java, Chương trình STCPEchoServer, Chương trình UDPEchoServer, RPC và RMI,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Lap trinh truyen thong 2 MB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*