VIEWING TRANSFORMATIONS

VIEWING TRANSFORMATIONS

12/06/2018 Phạm Phong 0

Nội dung tài liệu VIEWING TRANSFORMATIONS: Sau công đoạn modeling transformation, tất cả các đối tượng được đặt trong cùng một hệ tọa độ chung […]

PROJECTION

11/06/2018 Phạm Phong 0

Nội dung bài giảng PROJECTION: Sau bước viewing transformation, tất cả các đối tượng trong cảnh đã được nhìn theo theo góc độ mà ta […]