Các đối tượng đồ họa cơ sở – Computer Graphics Primitives

Tài liệu Các đối tượng đồ họa cơ sở – Computer Graphics Primitives:

Ảnh tạo bởi máy tính bao giờ cũng được cấu trúc từ tập các đối tượng đơn giản hơn.

Có hai cách biểu diễn các ảnh này, đó là :

  • Biểu diễn bằng dãy các pixel.
  • Biểu diễn bằng tập các đối tượng hình học cơ sở như đoạn thẳng hay vùng tô đa giác, … Sau đó, các đối tượng cơ sở sẽ được chuyển sang dãy các pixel tương ứng để hiển thị.
  • Quá trình chuyển các đối tượng đồ họa cơ sở về dãy các pixel tương ứng được gọi là quá trình chuyển đổi bằng dòng quét (scan-converting)..

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf ComputerGraphicsPrimitives 100 KB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*