Bài giảng giải thuật 2004 – chương 6 – Fibonacci heap

Nội dung bài giảng giải thuật 2004 – chương 6 – Fibonacci heap: cấu trúc của Fibonacci heap, ví dụ về cấu trúc của Fibonacci heap, hàm thế năng, bậc tối đa, các thao tác lên heap hợp nhất được, cây nhị thức không thứ tự, tạo Fibonacci heap mới, chèn một nút vào Fibonacci heap, tìm nút nhỏ nhất, hợp nhất hai Fibonacci heap, tách ra nút nhỏ nhất,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch06_FiboHeaps 640 KB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*