Bài giảng giải thuật 2004 – chương 1 – Dynamic Programming

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 1 – Dynamic Programming: nguyên tắc của Dynamic Programming, nhân một chuỗi ma trận, chuỗi ma trận fully, parethesized, nhân hai ma trận, phí tổn để nhận một chuỗi ma trận, bài toán nhân chuỗi ma trận,đếm số các đóng ngoặc, cấu trúc của một đóng ngoặc tối ưu, giải đệ quy, tính các chi phí tối ưu,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch01_DynProg 303 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*