Bài giảng chương trình dịch – chương 4 – PHÂN TÍCH CÚ PHÁP

Nội dung bài giảng chương trình dịch – chương 4 – PHÂN TÍCH CÚ PHÁP: Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có các quy tắc diễn tả cấu trúc cú pháp của các chương trình có định dạng đúng. Các cấu trúc cú pháp này được mô tả bởi văn phạm phi ngữ cảnh. Phần đầu của chương nhắc lại khái niệm văn phạm phi ngữ cảnh, cách tìm một văn phạm tương đương không còn đệ quy trái và mơ hồ. Phần lớn nội dung của chương trình bày các phương pháp phân tích cú pháp thường được sử dụng trong các trình biên dịch: Phân tích cú pháp từ trên xuống (Top down) và Phân tích cú pháp từ dưới lên (Bottom up). Các chương trình nguồn có thể chứa các lỗi cú pháp. Trong quá trình phân tích cú pháp chương trình nguồn, sẽ rất bất tiện nếu chương trình dừng và thông báo lỗi khi gặp lỗi đầu tiên. Vì thế cần phải có kỹ thuật để vượt qua các lỗi cú pháp để tiếp tục quá trình dịch – Các kỹ thuật phục hồi lỗi

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf chuong4_uni 645 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*