Thể mệnh lệch

12/04/2019 Thoa Trần 0

Nội Dung Thể Mệnh Lệnh hay Mệnh Lệnh cách là một thể sai khiến, ra lệnh, hay yêu cầu người khác làm một điều gì.Vì […]